Gebruikersvoorwaarden

De challenges op deze website worden gefaciliteerd door Starthubs. Op het gebruik van de website, het aanmaken en gebruiken van een account en het deelnemen aan challenges zijn de voorwaarden en privacy statement van Starthubs van toepassing.Starthubs is een online platform van Incredible Crowds B.V., KvK nummer: 30220043, gevestigd te Utrecht, Europalaan 100, 3526KS, BTW nummer NL 8172.41.413.B.01. Met Starthubs wordt tevens Incredible Crowds B.V. (en vice versa) bedoeld.

1. Definities
Account: de pagina van een Deelnemer op de Website van Starthubs waar een Deelnemer zijn/haar profiel kan aanpassen en waarmee hij/zij kan deelnemen aan Challenges. Ook om Challenges te kunnen volgen en updates te ontvangen, dient men een Account aan te maken.
Challenge: een door Starthubs in opdracht van een Organisatie opgestelde wedstrijd die is geplaatst op de Website, waarin een Deelnemer uitgedaagd wordt om een Pitch in te sturen (te uploaden). Een Deelnemer kan hier mee kans maken op prijzen (zoals pilotproject, opdracht, subsidie of investering).  
Deelnemer: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt op de Website met als doel Challenges te volgen en/of met zijn/haar startup/bedrijf deel te kunnen nemen aan één of meerdere Challenges.
Pitch: door de Deelnemer via de Website geüpload (Pitch)document (beschrijving van hun startup/scale-up/bedrijf én van een idee, protoptype oplossing, product, dienst of toepassing) naar aanleiding van een bepaalde Challenge.
Starthubs: een online platform waar Organisaties Innovation Challenges kunnen uitschrijven, waar Deelnemers op kunnen reageren door hun Pitch te uploaden via de Website. Starthubs fungeert hierbij slechts als faciliterende partij.
Organisatie: bedrijf/organisatie die Starthubs opdracht heeft gegeven tot het uitschrijven van een Challenge. De Organisatie bepaalt na de deadline met welke Deelnemer(s) de Challenge heeft (hebben) gewonnen en/of met welke Deelnemer(s) vervolgafspraken worden gemaakt.  
Website: de website van Starthubs: www.Starthubs.co.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers aan Challenges van Starthubs. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Men is Deelnemer als men een Account heeft aangemaakt. Door het aanmaken van een Account op de Website, gaat men als gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en bijbehorende informatie (waaronder briefings, privacy voorwaarden). Starthubs heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen. Men wordt hiervan op de hoogte gebracht.

3. Werkwijze Starthubs
3.1 Starthubs biedt een online platform voor Organisaties (opdrachtgevers) waar zij een Challenge kunnen uitschrijven. Deelnemers kunnen hierop reageren door hun Pitch te uploaden en Deelnemers maken daarbij kans op een pilotproject, opdracht, subsidie of investering.
3.2 Het gaat bij het gestelde in artikel 3.1 expliciet om ‘de kans op’. Starthubs biedt Deelnemers geen garantie dat zij ook daadwerkelijk een project, opdracht, subsidie of investering krijgen toegewezen. Deelnemers kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
3.3 Starthubs behoudt te allen tijde het recht Deelnemers te weigeren, een Challenge te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.

4. Challenges
4.1 Starthubs brengt een Challenge onder andere onder de aandacht door het versturen van e-mails, promotie en door plaatsing van informatie op haar Website. Deelnemers die mee willen doen aan een bepaalde Challenge, dienen voor de deadline hun Pitch(document) te uploaden. Het Pitch(document) moet voldoen aan de in deze voorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. Pitch(documenten), ontvangen na de deadline, worden niet in behandeling genomen.
4.2 Het is niet mogelijk om met Starthubs en/of de Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van een Challenge.
4.3 Starthubs kan nadere informatie (briefings) verstrekken over de betreffende Challenge. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde te worden nageleefd.
4.4 Starthubs en de Organisaties nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van Challenges van de Organisaties op de website van Starthubs doch zijn niet aansprakelijk voor typefouten of eventuele (andere) onjuistheden.

5. Pitch(document) uploaden bij een Challenge
5.1 Deelnemers dienen hun Pitch(document) te uploaden via de Website, op de Challenge pagina van de betreffende Organisatie, die dit (Pitch document) vervolgens online kan bekijken.

6. Pitch(document) uploaden bij ‘Open Call’
6.1 Deelnemers kunnen in plaats van het gestelde in artikel 5.1, een ‘Open Call(document)’ uploaden via de Website, een en ander voor zover de mogelijkheid van ‘Open Call’ is opengesteld. De Organisatie of Starthubs is niet verplicht om de mogelijkheid voor een ‘Open Call’ te bieden.
6.2 Het gestelde in deze algemene voorwaarden is eveneens van toepassing bij een ‘Open Call’.

7. Publicatie van Deelname
7.1 Deelnemers moeten er rekening mee houden dat de Organisatie (of Starthubs) op de website of op een eigen website bekend maakt (maken) welke Deelnemer er geselecteerd zijn voor een volgende ronde of een finale, pilotproject, opdracht dan wel een subsidie.
7.2 Hoewel het voor de meeste Deelnemende Organisaties niet nodig zal zijn om over de inhoud van de winnende inzendingen te communiceren, dienen Deelnemers hier rekening mee te houden. Starthubs is hier niet verantwoordelijk voor.

8. Deelname
8.1 Deelname is slechts mogelijk voor natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel voor rechtspersonen, een en ander voor zover zij correct zijn inschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
8.2 Starthubs behoudt zich alle rechten voor Deelnemers om welke reden dan ook te weigeren. Hierbij kan gedacht worden aan het feit dat niet voldaan is aan het in dit artikel gestelde dan wel - maar niet beperkt tot - het feit dat Deelnemer een onderneming exploiteert met een doel dat zich niet ‘leent’ voor de Challenge.
8.3 Inschrijving is alleen mogelijk door iemand die de natuurlijke- dan wel de rechtspersoon rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.

9. Meerdere Pitches per deelnemer toegestaan
9.1 Het toegestaan om meerdere Pitches in te sturen (te uploaden), tenzij anders vermeld in de “briefing” en/of “voorwaarden” van een specifieke Challenge.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De intellectuele eigendomsrechten van de Pitch (het werk) blijven in beginsel bij Deelnemer rusten. Wanneer de Organisatie en Deelnemer besluiten om na de Challenge een samenwerking aan te gaan, zullen zij, mits van toepassing, nadere afspraken maken onder meer met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op het werk, zoals het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die Deelnemer op het werk heeft. Starthubs speelt geen rol bij dit laatste (slechts faciliterend) en kan hiervoor nimmer worden aangesproken.
10.2 Het is Deelnemer bekend dat de Organisatie kennisneemt van de inhoud van de Pitch van Deelnemer. Met het uploaden van de Pitch gaat Deelnemer hiermee expliciet akkoord.
10.3 Het kan voorkomen dat de Organisatie eenzelfde dan wel een soortgelijk project/idee als de Pitch van Deelnemer heeft gemaakt en in de praktijk ten uitvoer brengt. Deelnemer kan hieraan geen enkel recht ontlenen.

11. De prijzen
11.1 De winnaar(s) wordt(en) bekend gemaakt op de Website en kan (kunnen) in aanmerking komen voor prijzen.
11.2 Het gaat hierbij expliciet om ‘de kans’ op prijzen. Starthubs biedt Deelnemers geen garantie dat Deelnemers ook daadwerkelijk een prijs zoals een project, opdracht, subsidie of investering krijgen toegewezen, tenzij in de opdracht anders schriftelijk is bepaald.

12. Verboden informatie
12.1 In dit artikel is een niet-uitputtende lijst opgenomen met informatie die Deelnemers niet mogen opnemen c.q. vermelden in of bij hun Pitch. Deelnemer staat ervoor in dat zijn/haar Pitch niet de volgende informatie bevat:
- informatie die discriminerend is of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
- informatie die in strijd is met de goede zeden;
- informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
- informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

13. Aansprakelijkheid Starthubs
13.1 Starthubs is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Challenges en de briefings, de beoordeling van de concepten, de uitslag alsmede het vervolg op de uitslag en de inhoud van de Pitches.
13.2 Starthubs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan Challenges en/of enige aanverwante dienstverlening van Starthubs.
13.3 Voor zover enige aansprakelijkheid op Starthubs rust, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan Deelnemer, voor zover er sprake is van een uitgekeerde geldprijs, betaalde netto prijzengeld (exclusief BTW) met een maximum van € 1.000,-, voor de dienst(en) waaruit de aansprakelijkheid van Starthubs voortvloeit.
13.4 Starthubs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is Starthubs niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website van Starthubs ter beschikking stellen. Starthubs geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.
13.5 Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Starthubs is gemeld.
13.6 Deelnemer vrijwaart Starthubs van eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout in de Pitch (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Pitch.

14. Overig
14.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.